Privacy verklaring

Inleiding

Nicoline Pouwer neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@nicolinepouwer.com

Nicoline Pouwer is een eenmanszaak, kantoorhoudende te (1087 LR) Amsterdam aan Rini Ottehof 30, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30257112.

Nicoline Pouwer is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijken.

 

Hoe gebruikt Nicoline jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Nicoline persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Nicoline voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Nicoline worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie

Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleindeDoeleinde: Verlenen van de dienst zelf

Gegevens: Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Nicoline heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die Nicoline over je heeft vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen Nicoline. Je kunt verzoeken dat Nicoline je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Nicoline te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Nicoline of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Nicoline te verkrijgen. Zij zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Nicoline je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Nicoline Pouwer
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@nicolinepouwer.com. Nicoline zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat zij een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Nicoline je verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn Nicoline Pouwer verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Nicoline Pouwer ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Nicoline Pouwer worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

 

Kan deze Privacy Verklaring worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan ik terecht met krachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Nicoline Pouwer je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@nicolinepouwer.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Nicoline Pouwer jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@nicolinepouwer.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.